Algemene Voorwaarden

Onder wij/ons wordt verstaan Eenmanszaak Rora (BE 0642.600.452), gevestigd te 8432 Leffinge aan Slijpesteenweg 32.

Bestelling

De klant gaat bij bestelling automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden die hieronder staan vermeld.

Betaling

1. De betaling van de door ons te leveren producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.
2. Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.
3. Indien de betaling van de factuur plaatsvind na de vervaldatum wordt u een herinnering gestuurd, dit kan zowel telefonisch als via brief of email gebeuren. Rora behoudt zich het recht een administratieve toeslag toe te eigenen.
4. Indien na de herinnering na 14 kalenderdagen nog steeds niet betaald is zullen wij te raad gaan bij een erkend schuldbemiddelaar of gerechtsdeurwaarder.

Producten

Gekochte goederen worden niet teruggenomen. Uitzonderlijk wanneer het goed defect is door fabricagefout en beroep kan doen op een garantieperiode.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

Garantie

Software: Op software geven de producenten geen garantie, lees de licentievoorwaarden voor meer details. Ook het installeren van software valt steeds buiten de garantie.

Hardware: De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant of importeur, die tevens de duur en de juiste procedure bepaalt. Sommige producten dienen door de klant naar de producent te worden geretourneerd, anderen worden opgehaald of via Rora computers afgehandeld. Meer informatie vindt u terug in de handleiding bij de producten of op de website van de producent of invoerder. De garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur primeren steeds op deze hier vermeld.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, CD’s, kabels). Eveneens dient een aankoopbewijs voorgelegd te worden.

De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij “normaal” gebruik. Defecten die voortkomen uit oneigenlijk of verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, enz…) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.

Aansprakelijkheid

Rora is niet aansprakelijk voor beschadigingen van goederen die door de klant zelf worden vervoerd.

Rora is niet verantwoordelijk voor defecten die voorkomen tijdens de herstellingsperiode. Eventuele problemen die voorkomen tijdens het herstellingsproces zijn een gevolg van voorheen al falende hardware componenten.

Annulering

Het verzoek tot annulering door de wederpartij dient schriftelijk aan ons te geschieden. Indien door ons inkoop en of reservering heeft plaatsgevonden, kan annulering niet meer worden geaccepteerd.